Vooraf

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van 100% DESIGN. Deze zijn steeds en alleen van toepassing als je een overeenkomst sluit met 100% DESIGN en bevatten belangrijke informatie. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door en bewaar ze (door op te slaan of uit te printen).

Artikel 1 - Definities

1.1 100% DESIGN: gevestigd te Dongen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 69575037 handelend onder de naam 100%Design B.V. Hierna te noemen ‘100% DESIGN’.

1.2 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met 100% DESIGN.

1.3 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen 100% DESIGN en klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.6 Ondernemer: 100% DESIGN.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van 100% DESIGN zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor 100% DESIGN slechts bindend indien en voor zover deze door 100% DESIGN uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 - Informatie

3.1 De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 100% DESIGN kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de website en in andere van 100% DESIGN afkomstige informatiematerialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.2 100% DESIGN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Bel voor een afspraak in de 100% DESIGN inspiration store: 0162 - 306200